Danh bạ điện thoại của CBCC các xã, thị trấn thuộc huyện Tương Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tương Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH VĂN THƯ CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN


 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

1.         

Vi Hồng Dương

27/02/1972

Chủ tịch

UBND thị trấn Hòa Bình

0919549937

2.         

Lô Thị Việt Hà

19/09/1981

Phó Chủ tịch

UBND thị trấn Hòa Bình

01683747813

3.         

Trần Thị Hải

18/08/1990

Văn phòng -ĐU

UBND thị trấn Hòa Bình

0973492476

4.         

La Thị Thủy

14/07/1986

Văn phòng -TK

UBND thị trấn Hòa Bình

0919605692

5.         

Lô Y Va

13/12/1981

Văn phòng -TK

UBND thị trấn Hòa Bình

0944248037

6.         

Lô Văn Chiến

30/03/1983

Chủ tịch

UBND xã Hữu Khuông

0975294294

7.         

Pịt Thị Thỏa

28/12/1986

Phó Chủ tịch

UBND xã Hữu Khuông

0965427056

8.         

Lương Thị Vân Anh

04/07/1985

Phó Chủ tịch

UBND xã Hữu Khuông

0965327972

9.         

Lương Thanh Sử

05/09/1985

Văn phòng

UBND xã Hữu Khuông

0981451885

10.      

Vi Văn Phúc

29/12/1964

Chủ tịch

UBND xã Lượng Minh

0948017364

11.      

Lô Văn Hùng

12/05/1970

Phó Chủ tịch

UBND xã Lượng Minh

0914180257

12.      

Trần Mạnh Cường

12/02/1987

Phó Chủ tịch

UBND xã Lượng Minh

0913992759

13.      

Lô Thị Nhỏm

01/01/1982

Văn phòng -TK

UBND xã Lượng Minh

01249228579

14.      

Vi Văn Bằng

16/08/1979

Chủ tịch

UBND xã Lưu Kiền

0948104494

15.      

Vi Thanh Tùng

28/04/1986

Phó Chủ tịch

UBND xã Lưu Kiền

01298687888

16.      

La Văn Bống

15/08/1982

Phó Chủ tịch

UBND xã Lưu Kiền

0943936495

17.      

Đậu Thị Quế

22/02/1980

Văn phòng-TK

UBND xã Lưu Kiền

0911901919

18.      

Lô Văn Quang

12/12/1971

Chủ tịch

UBND xã Mai Sơn

0944954111

19.      

Lô Văn Phượng

08/07/1981

Phó Chủ tịch

UBND xã Mai Sơn

01235927113

20.      

Lô Thị Hương

12/12/1984

Phó Chủ tịch

UBND xã Mai Sơn

0946185873

21.      

Bùi Thị Lan

02/02/1982

Văn phòng-TK

UBND xã Mai Sơn

0918434677

22.      

Lương Thị Ly

08/02/1982

Văn phòng-TK

UBND xã Mai Sơn

0977459677

23.      

Vi Văn Đậu

19/03/1974

Chủ tịch

UBND xã Nga My

0943824216

24.      

Kha Văn Phùng

15/10/1968

Phó Chủ tịch

UBND xã Nga My

0916060108

25.      

Lữ Khăm Phon

24/09/1986

Phó Chủ tịch

UBND xã Nga My

01232477048

26.      

Lương Thị Kim

06/08/1988

Văn phòng-TK

UBND xã Nga My

0888725788

27.      

Lương Xuân Hiệp

22/11/1981

Chủ tịch

UBND xã Nhôn Mai

0917158148

28.      

Lê Văn Bá

10/11/1966

Phó Chủ tịch

UBND xã Nhôn Mai

01250968260

29.      

Lô Thị Dung

12/05/1979

Phó Chủ tịch

UBND xã Nhôn Mai

0942012207

30.      

Vi Văn Hòa

10/11/1968

Văn phòng-TK

UBND xã Nhôn Mai

0949148356

31.      

Ngân Thị Kiểm

28/12/1981

Văn phòng - TK

UBND xã Tam Đình

0941741072

32.      

Vi Văn Thắng

04/07/1981

Chủ tịch

UBND xã Tam Đình

0948655217

33.      

Vi Thị Vân

20/01/1982

Phó Chủ tịch

UBND xã Tam Đình

0947014039

34.      

Vi Văn Miên

30/06/1987

Phó Chủ tịch

UBND xã Tam Đình

0941182918

35.      

Nguyễn Anh Minh

22/12/1983

Chủ tịch

UBND xã Tam Hợp

0916134178

36.      

Lương Thị Đạo

17/11/1979

Phó Chủ tịch

UBND xã Tam Hợp

0913451930

37.      

Lương Phi Thanh

07/07/1977

Phó Chủ tịch

UBND xã Tam Hợp

0979197835

38.      

Lê Thị Hạnh

18/01/1977

Văn phòng –TK

UBND xã Tam Hợp

0916943212

39.      

Nguyễn Thị Hà

31/10/1978

Văn phòng-TK

UBND xã Tam Hợp

0919819564

40.      

Hồ Viết Sơn

16/04/1967

Chủ tịch

UBND xã Tam Quang

0982879457

41.      

Nguyễn Hoàng Sơn

15/05/1972

Phó Chủ tịch

UBND xã Tam Quang

0945 641789

42.      

Kha Thị Hiền

11/10/1984

Phó Chủ tịch

UBND xã Tam Quang

0946135199

43.      

Trần Thị Ngà

16/06/1989

Văn phòng-TK

UBND xã Tam Quang

01685313889

44.      

Vi Thị Thải

12/09/1985

Văn phòng-TK

UBND xã Tam Quang

01663453908

45.     

Lô Vĩnh Tình

02/01/1959

Chủ tịch

UBND xã Tam Thái

0948409039

46.     

Vi Viết Kiều

21/2/1986

Phó Chủ tịch

UBND xã Tam Thái

0943613760

47.     

Vang Thị Trang

18/10/1980

Phó Chủ tịch

UBND xã Tam Thái

01276322968

 

48.     

Moong Thị Thủy

03/02/1987

Văn phòng TK

UBND xã Tam Thái

0912300551

 

49.      

Vy Thị Bích Thủy

 

Chủ tịch

UBND xã Thạch Giám

0913576456

50.      

Vi Văn Tỷ

16/12/1977

Phó Chủ tịch

UBND xã Thạch Giám

0913620169

51.      

Lương Thị Hiên

03/10/1989

Phó Chủ tịch

UBND xã Thạch Giám

01696834127

52.      

Vi Thị Bảo Trang

30/04/1979

Văn phòng -TK

UBND xã Thạch Giám

0911423206

53.      

Nguyễn Văn Thắng

26/12/1981

Chủ tịch

UBND xã Xá Lượng

0914767699

54.      

Đậu Văn Hiệp

19/12/1981

Phó Chủ tịch

UBND xã Xá Lượng

01233927350

55.      

Lô Thị Trà My

10/07/1986

Phó Chủ tịch

UBND xã Xá Lượng

0915567140

56.      

Kha Văn My

11/02/1979

Văn phòng-TK

UBND xã Lưu Kiền

0949107559

57.      

Lô Xuân Tình

14/09/1962

Chủ tịch

UBND xã Xiêng My

01254579735

58.      

Lương Tuấn Dũng

10/07/1985

Phó Chủ tịch

UBND xã Xiêng My

0942032818

59.      

Lô Ba Lịch

21/06/1986

Phó Chủ tịch

UBND xã Xiêng My

0917789141

60.      

Hờ Bá Ca

15/10/1990

Văn phòng -TK

UBND xã Xiêng My

01292989234

61.      

Mộng Văn Sính

02/02/1960

Chủ tịch

UBND xã Yên Hòa

0945930567

62.      

Đặng Văn Viên

06/11/1979

Phó Chủ tịch

UBND xã Yên Hòa

01683779215

63.      

Lương Thị Dậu

21/10/1981

Phó Chủ tịch

UBND xã Yên Hòa

0946867778

64.      

Lương Thị Kim Thoa

16/12/1985

Văn Phòng -TK

UBND xã Yên Hòa

0946866906

65.      

Lương Đại Thắng

10/10/1966

Chủ tịch

UBND xã Yên Na

0943563899

66.      

Lô Văn Nhàn

20/10/1982

Phó Chủ tịch

UBND xã Yên Na

0947276577

67.      

Chu Văn Hùng

19/10/1986

Phó Chủ tịch

UBND xã Yên Na

0988920444

68.      

Lô Thị Được

06/08/1979

Văn phòng-TK

UBND xã Yên Na

01255063607

69.      

 Vi Xuân Phóng

13/02/1970

 Chủ tịch

UBND xã Yên Thắng

0945329283

70.      

 Trần Thị Sen

08/10/1985

Phó Chủ tịch

UBND xã Yên Thắng

0944136567

71.      

Quang Văn Hợi

12/03/1966

Phó Chủ tịch

UBND xã Yên Thắng

01254577815

72.      

Vang Hoàng Anh

27/11/1990

Văn phòng -TK

UBND xã Yên Thắng

0911716111

73.      

Vi Văn Khiêm

11/10/1980

Chủ tịch

UBND xã Yên Tĩnh

0942575956

74.      

Nguyễn Hữu Huề

15/09/1987

Phó Chủ tịch

UBND xã Yên Tĩnh

0913203229

75.      

Lô Thị Liên

06/03/1978

Phó Chủ tịch

UBND xã Yên Tĩnh

01273160291

76.      

Hồ Thị Hiền

22/12/1981

Văn phòng-TK

UBND xã Yên Tĩnh

0947135400

77.      

Lương Văn Bách

25/07/1981

Văn phòng-TK

UBND xã Yên Tĩnh

01252487308


image
Tin tức
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Thì thầm Tương Dương
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 267
  • Trong tuần: 6 305
  • Trong tháng: 27 168
  • Tất cả: 681861