Tương Dương: Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Thực hiện Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Tương Dương. UBND huyện Tương Dương thông báo công bố công khai toàn bộ nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Tương Dương để các tổ chức, cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện được biết

Tải về

Bản đồ 2030

Bản đồ 2020

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement