Tiếp nối truyền thống vẻ vang, Văn phòng Huyện ủy Tương Dương nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoạt động của văn phòng cấp ủy đảng gắn liền với sự ra đời và quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng. Sau Hội nghị thành lập Đảng ngày 03/02/1930, tại Hội nghị lần thứ nhất (từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930) đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, cử Ban Chấp hành Trung ương chính thức và lập ra các bộ phận giúp việc Ban Chấp hành Trung ương - tiền thân của văn phòng cấp ủy sau này. Đến ngày 29/01/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18/10/1930 làm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương, đồng thời là Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy các cấp.

Đảng bộ huyện Tương Dương lâm thời được thành lập vào tháng 10/1949 cho đến năm 1959, Văn phòng cấp uỷ mới chính thức thành lập do đồng chí Lê Thái Phúc làm Chánh văn phòng (quê ở Diễn Châu). Sau đó, các thế hệ kế tiếp được bổ nhiệm, phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng cấp ủy huyện gồm các đồng chí Lưu Đình Vượng, Nguyễn Văn Du, Trần Văn Hoài, Hồ Sỹ Tuyển, Lê Đức Xa, Trần Văn Bính, Thái Văn Tý, Lương Châu Trân, Võ Đình Yên, Lễ Thanh Tiến, Vi Xuân Tình, Hoàng Văn Quý, Lương Khăm Niên (quyền Chánh Văn phòng), Vi Tân Hợi, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Minh Quang, Hồ Duy Thịnh, Lô Thanh Nhất, Lương Bá Vin, Mạc Văn Nguyên, đồng chí Trần Thị Lệ Thoa và hiện nay đồng chí Lô Dương Khánh.

Trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, thấm nhuần sâu sắc lời Bác Hồ dạy "Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao", đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phấn đấu tham mưu giỏi, phục vụ tốt. Dù rằng, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ có sự thay đổi, bổ sung phù hợp với từng thời kỳ, song Văn phòng cấp ủy là cơ quan tham mưu, phục vụ cấp ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Văn phòng cấp ủy nói chung, Văn phòng Huyện ủy Tương Dương không ngừng đổi mới nội dung và phương thức công tác, với tinh thần ngày càng chủ động, khoa học, bám sát thực tiễn để tham mưu, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, phương pháp công tác của tập thể và từng cá nhân ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, nhất là việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ theo hướng xác định những việc trọng tâm, trọng điểm và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương, đơn vị, từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác, mang lại nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Văn phòng Huyện uỷ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng ngày càng khoa học, đúng thẩm quyền, nhất là giải quyết các vấn đề bức xúc đặt ra trong đời sống xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, … Cùng với công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy quan tâm nâng cao chất lượng thẩm định, đề xuất các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ngày càng thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra, tiếp tục phát huy hiệu quả tham mưu các mặt công tác tiếp công dân, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, quản trị, tài chính Đảng... nhằm phục vụ cấp ủy hoạt động kịp thời, thông suốt. Nổi bật nửa nhiệm kỳ qua, Văn phòng Huyện ủy đã tập trung tham mưu cho cấp ủy trong việc triển khai, thực hiện 3 Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng các cấp. Tổ chức 249 phiên họp, làm việc tại huyện và 83 phiên làm việc tại cơ sở, 11 phiên họp chuyên đề, để cấp ủy kịp thời lãnh đạo và giúp các ban, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức 03 phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 14 phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy để thảo luận, thống nhất thông qua các đề án, kế hoạch thuộc Chương trình hành động thực hiện NQĐH. Cụ thể hóa vào chương trình công tác hàng năm; chỉ đạo các ban Đảng, UBND huyện, MTTQ, tổ chức CT-XH; các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Việc xây dựng các chương trình, đề án có nhiều đổi mới, triển khai bài bản, phát huy trách nhiệm, trí tuệ tập thể của các cấp các ngành, ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Các chương trình, đề án sau khi ban hành đã được các ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt và triển khai nhanh vào thực tiễn; một số nội dung được HĐND, UBND kịp thời thể chế hóa, có kế hoạch bố trí nguồn lực để thực hiện. Căn cứ Quy chế làm việc, Huyện ủy phân công rõ trách nhiệm đối với các đồng chí Thường trực; Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chủ trì xây dựng theo dõi các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Anh-tin-bai

Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy là dịp để mỗi cán bộ, công chức, nhân viên văn phòng cấp ủy nhận thức sâu sắc: vai trò, trách nhiệm của cán bộ văn phòng, thêm phần tự hào vì những nỗ lực cố gắng trong công việc, với nghề “làm dâu trăm họ”, thêm yêu quý nghề bởi càng làm tốt nghề văn phòng và “vượt qua được những cái khó của nghề văn phòng thì sống sẽ thấy không còn gì là khó nữa. Và đó chính là món quà mà nghề văn phòng ban tặng cho chúng ta - những người làm văn phòng” (trích lời phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị công tác văn phòng ngành TT&TT diễn ra vào ngày 2/8/2022).

Trong thời gian tới, phát huy truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, trung thành, tận tụy, chu đáo”, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Văn phòng cấp ủy huyện tiếp tục phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần xây dựng quê hương Tương Dương ngày càng phát triển.

La Thủy

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement