Tương Dương sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu có cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn

UBND tỉnh Tương Dương vừa ban hành Văn bản số 1223 /UBND ngày 22/9/2023 về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự ATGT đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp với quyết tâm hình thành “văn hóa giao thông” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn dân. Đặc biệt, gần đây nhất, Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập các Tổ công tác chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chuyên đề “Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container” và chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”. Sau một thời gian ngắn triển khai, các Tổ công tác của Bộ Công an đã phát hiện rất nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về TTATGT, trong đó lỗi chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn. Tất cả các trường hợp vi phạm, Tổ công tác của Bộ Công an đều làm rõ thông tin cá nhân người vi phạm và gửi thông báo vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.

Thực hiện Công văn số 7995/UBND-NC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm TTATGT đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (có Công văn kèm theo). Đồng thời, để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

Anh-tin-bai

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về TTATGT, nhất là thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông” (yêu cầu phải có hình thức quán triệt phù hợp với đặc thù đơn vị, địa phương, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện nghiêm túc). Báo cáo kết quả tổ chức quán triệt về UBND huyện trước ngày 30/9/2023 (qua Công an huyện để tổng hợp theo dõi). Nội dung báo cáo: Thời gian, địa điểm, thành phần, chủ trì, số lượng tham gia, hình thức, nội dung quán triệt,...

- Tất cả các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về TTATGT, khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm đến cơ quan, đơn vị quản lý đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, quy chế, nội quy của đơn vị, địa phương mình; đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp, buổi giao ban đơn vị để làm gương cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khác.

- Chủ tịch UBND huyện sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động: Vi phạm pháp luật về TTATGT gây ra tai nạn giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn; (2) Bị Tổ công tác của Bộ Công an,  Công an tỉnh, Công an huyện phát hiện và có văn bản thông báo gửi về cho đơn vị, địa phương quản lý; (3) Khi nhận được văn bản thông báo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về TTATGT không chỉ đạo xử lý hoặc xử lý không nghiêm túc.

2. Giao Công an huyện: Chủ trì, giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình xử lý các vi phạm về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nếu vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý theo đúng quy định.

Yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên

Đình Tuân

 

 

 

 

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement