Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Ngày 5/4 Hội đồng tuyển dụng  huyện Tương Dương ban hành thông báo số 24/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022 
Dưới đây là thông báo số  24/TB-HĐTD, ngày 5/4/2022 của hội đồng tuyển dụng huyện Tương Dương

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Đình Tuân

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement