Xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Đề án số 07-ĐA/HU, ngày 08/3/2022 của Đảng bộ huyện Tương Dương về “xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân”  ra đời có sự tiếp nối, kế thừa, phát triển và mở rộng Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như một số nhiệm vụ quan trọng đặt ra ở các kỳ đại hội  trước đây của huyện chưa được giải quyết triệt để.

Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương ban hành Đề án số 07-ĐA/HU, về “xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân”. Đây là một trong 07 đề án quan trọng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được xác định trong Chương trình số 01-CTr/HU, ngày 08 tháng 10 năm 2020, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Anh-tin-bai

Lãnh đạo huyện kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp

Vấn đề chống, xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại không phải là vấn đề mới được đặt ra. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU ngày 30/5/2014 “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên” (viết tắt là Đề án số 07-ĐA/TU). Đề án được xây dựng nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức, tư duy đến hành động thực tiễn của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, ý nghĩa việc nâng cao tính tiền phong, gương mẫu trong Đảng. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu thực hiện các nhiệm vụ để nhân dân làm theo, tạo thành những phong trào thi đua tốt trong xã hội; khắc phục tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại; cổ vũ mạnh mẽ tư tưởng tiến công, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII. Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh, nhìn chung nhận thức của cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Riêng đối với huyện Tương Dương, vấn đề khắc phục và xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương đặt ra và trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền nhằm làm thay đổi hành động, quyết tâm thực hiện nghị quyết từng nhiệm kỳ đã đề ra. Ngay từ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ VI (diễn ra từ ngày 05/10/1961 - 08/10/1961), Đại hội chung giữa 2 huyện mới[1], Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ huyện Tương Dương (mới) đã xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Trong đó, đặt ra nhiệm vụ quan trọng: "ra sức phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu và lao động sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, không ngừng giác ngộ xã hội chủ nghĩa, kiên quyết khắc phục tư tưởng cá nhân tự do, tư tưởng tư lợi, tư tưởng bảo thủ, rụt rè, ỷ lại, tư tưởng dân tộc lớn, tự ty dân tộc, những biểu hiện hữu khuynh và tác phong quan liêu; động viên toàn Đảng bộ, toàn dân tổ chức lao động sản xuất, coi trọng kế hoạch sản xuất và biện pháp thực hiện,... đẩy mạnh phát triển văn hoá nhằm cải thiện đời sống nhân dân".[2]

Có thể khẳng định, ngay từ thời điểm đầu tiên sau khi tách huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã xác định: “tư tưởng cá nhân tự do, tư tưởng tư lợi, tư tưởng bảo thủ, rụt rè, ỷ lại, tư tưởng dân tộc lớn, tự ty dân tộc, những biểu hiện hữu khuynh và tác phong quan liêu” là vấn đề cốt lõi, sâu xa, là căn nguyên của mọi khuyết điểm cần khắc phục khác và phải phát huy được “truyền thống đoàn kết phấn đấu và lao động sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, không ngừng giác  giác ngộ xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết nêu rõ, phải “kiên quyết khắc phục”! Điều này thể hiện một sự quyết tâm rất lớn với kỳ vọng tạo ra những chuyển biến lớn trong giai đoạn cả nước thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 này chúng ta cũng xác định, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là một nhiệm vụ rất khó. Đây là một căn bệnh cố hữu, tồn tại lâu dài trong tư tưởng, tâm lý một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, không phải ngày một, ngày hai sẽ xóa bỏ được, nhưng nếu không quyết tâm chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu. Trải qua các kỳ đại hội, vấn đề thay đổi tư tưởng con người nhằm tạo ra những chuyển biến đột phá đều được đặt ra, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các nhiệm kỳ cơ bản thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, nhưng để có sự bứt phá thì Đảng bộ huyện Tương Dương chúng ta vẫn chưa làm được. Nguyên nhân sâu xa vẫn là chưa thay đổi căn cơ trong tư tưởng, còn sức ỳ lớn trong tư duy, nếp nghĩ dẫn đến hành động chưa quyết liệt và chưa quyết liệt một cách đồng bộ.

Ngay từ khi có Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014, Đảng bộ huyện Tương Dương đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, nhờ đó đã đạt được những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015-2020, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, nhân lên niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa phát huy hết vai trò nêu gương, chưa khắc phục được tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, không có chiều hướng tiến bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương cũng khách quan tự soi, tự đánh giá và khẳng định: vẫn còn một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân chưa chịu khó, chưa thực sự mạnh dạn và có ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, còn nặng tư tưởng bảo thủ, và trông chờ, ỷ lại vào cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI trình Đại hội lần thứ XXVII cũng xác định rõ đây là một trong những vấn đề làm cản trở và cũng là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của huyện dẫn đến mục tiêu đưa huyện Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2020 không thực hiện được. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhấn mạnh “tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân”. Đây được xác định là 1 trong 3 khâu đột phá phát triển nhằm xóa bỏ nguyên nhân sâu xa của tất cả những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm “xây dựng ý chí khát vọng vươn lên” trong nhân dân, để lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thành công mục tiêu “đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo và phát triển bền vững” trong nhiệm kỳ 2020-2025. Một lần nữa nhiệm kỳ 2020-2025 này chúng ta lại quyết tâm như Đại hội lần thứ VI, cũng là Đại hội đầu tiên sau khi tách huyện nhưng ở mức cao hơn, với một khát vọng cao hơn.

Để xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó cán bộ, đảng viên phải làm gương, đi trước. Phải xác định được biểu hiện, nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục phù hợp cho tập thể, cá nhân; từ đó làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm từ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng xác định phải đưa vấn đề “xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại” vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, phải ban hành được Đề án về “xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”, phải chuyển nó thành những đổi thay thực sự trong tư tưởng, phải làm thay đổi hành động và thái độ sống, cống hiến của mỗi một cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây là một nhiệm vụ hết sức cần thiết và là một yêu cầu trung tâm làm cơ sở thực hiện thành công các đề án, kế hoạch khác trong Chương trình hành động và cần phải triển khai, vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, nhằm đổi mới tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm từ đội ngũ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Anh-tin-bai

BTV HU tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2021

Quá trình thay đổi về tư tưởng và hành động này phải đi từ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xác định “tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên” là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng của công tác xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng đã nêu rõ 2 trong số 9 biểu hiện cần ngăn chặn, đẩy lùi đó là: biểu hiện thứ 4 "Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao"; biểu hiện thứ 7 "duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác".  Có thể khẳng định rằng việc chống và khắc phục rồi xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên, tăng sự cầu thị, chủ động, sáng tạo, tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp là một nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và điều hành, quản lý phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Đây cũng là cơ sở để làm gương, tạo động lực, tạo sự dẫn dắt nhằm xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong quần chúng nhân dân; lực lượng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu thực hiện các nhiệm vụ để nhân dân noi theo, làm theo, tạo thành những phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong tất cả các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, trong mỗi thôn bản, trong mỗi gia đình… tạo nên một sự thay đổi chung, cùng nhịp độ, cấp độ, tạo ra một nguồn sức mạnh nội sinh lớn để vượt qua mọi khó khăn, đạt được những mục tiêu và khát vọng của các cá nhân và tập thể, xây dựng một cộng đồng xã hội tích cực chủ động, linh hoạt, thích ứng với mọi điều kiện mới trong quá trình phát triển, có ý chí khát vọng vươn lên đạt được mục tiêu cao hơn trong cuộc sống. Việc quan trọng của chúng ta là phải nhận diện được, xác định được những biểu hiện, mức độ, phạm vi và sức tác động của nó hay nói cách khác là “bắt đúng bệnh” để “tìm thuốc điều trị”, tìm giải pháp khắc phục, xóa bỏ. Đây là một việc đòi hỏi cần sự nghiêm túc của từng cá nhân, từng tập thể, ở đó vai trò người đứng đầu là mẫu chốt, phải nhìn ra, đánh đúng, trúng vấn đề của tập thể mình và trong mỗi cá nhân để kiên quyết “điều trị”, “xử lý”, khắc phục. Những biện pháp tác động bên ngoài chỉ mang tính hỗ trợ, đốc thúc, động viên, khích lệ để bản thân mỗi cá nhân, mỗi tập thể khắc phục và xóa bỏ “căn bệnh” này.

Anh-tin-bai

Trong thời gian qua người dân các bản, làng đã tự nguyện góp ngày công để làm đường giao thông nông thôn

Đề án số 07-ĐA/HU, ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương về “xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân” đi vào cuộc sống và làm thay đổi nhận thức và tạo nên những chuyển biến trong hành động, cần có một quá trình nhận diện và thấm nhuần thế nào là tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại và làm thế nào để khắc phục dần tiến tới xóa bỏtư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại? Câu trả lời cần ở mỗi cá nhân chúng ta là tự giác, chủ động, tự ngẫm, tự thấm, tự soi và tự phải có động lực để thay đổi bản thân từ đó thay đổi cả tập thể mình theo hướng tích cự nhất. Chúng ta tin tưởng rằng, nếu làm được như vậy, không một khó khăn nào hiện tại và sau này cản trở được chúng ta thực hiện thành công mục tiêu của mỗi cá nhân, mục tiêu của tập thể, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra.

An Thủy (Huyện ủy)

Nguồn: Bản tin Tương Dương số tháng 3.2022

 [1] Ngày 17/5/1961, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 65-CP, chia huyện Tương Dương thuộc tỉnh Nghệ An thành hai huyện lấy tên là huyện Kỳ Sơn (gồm 8 xã) và huyện Tương Dương (mới), gồm 9 xã: Thạch Giám, Xá Lượng, Bình Nga, Kim Đa, Tam Quang, Yên Na, Chiêu Lưu, Luân Mai, hữu Khuông).

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Tương Dương lần thứ VI,Đại hội đặc biệt, Đại hội chung giữa 2 huyện mới, diễn ra từ ngày 05/10/1961 – 08/10/1961. Trong báo cáo chính trị, phần kiểm điểm, đánh giá nhiệm kỳ qua được thể hiện chung, nhưng phần phương hướng, nhiệm vụ mới đươc viết riêng cho hai huyện mới; phần bầu cử ban Chấp hành Đảng bộ  được thực hiện riêng cho từng huyện (Nghị quyết ban hành riêngcho từng huyện, trong bài ghi: Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ huyện Tương Dương (mới)).

[2] Lịch sử Đảng bộ huyện Tương Dương, tập 1, Nxb Nghệ An, 2004, trang 100.

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement