Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định và các văn bảo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Ngày 11/1, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định và các văn bảo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên với tổng số 19 điểm cầu, trong đó, có 02 điểm cầu cấp huyện và 17 điểm cẫu xã, thị trấn. Số lượng đại biểu tham dự gồm 756/880 người, đạt 85,91%, trong đó, tại điểm cầu chính CQHU có 112/120 đại biểu, đạt 93,3%. 
Anh-tin-bai

Toàn cảnh tại điểm cầu Huyện ủy 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt nội dung cơ bản của: Kết luận số14-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 07/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 05/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; Kết luận số 139-KL/TU, ngày 03/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021, phương hướng năm 2022

Anh-tin-bai

Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy; Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo BCH Quân sự huyện, Công an huyện; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ Khối dân; các đồng chí trong cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ huyện đóng trên địa bàn thị trấn Thạch Giám...  

Tiếp theo, đồng chí Phan Đức Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên quán triệt nội dung cơ bản của: Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chỉ thị sô 10-CT/TU, ngày 05/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu rừng tròng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và công nghiệp chế biến lâm sản giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch 60-KH-TU, ngày 20/10/2021, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bi thất thoát, chiếm đoạt; Nghị quyết sô 07-NQ/TU, ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Tinht ủy về tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Tiếp nối, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện quán triệt nội dung cơ bản của: Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận số 13-KT/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quát triệt 4 nội dung tại hội nghị  

Hội nghị, được đồng chí Mạc Văn Nguyên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt nội dung cơ bản của: Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảngvề một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luật sô 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trưng ương về hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng vè hệ thống chính trị - kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”;  Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2023; Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh; đạo, quản lý các cấp năm 2021; Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 02/12/2021 của BTV Tỉnh ủy quy định tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của BCHTW Đảng về việc từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của BCHTW Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

Đồng chí Lô Thanh Nhất - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện  quán triệt nội dung cơ bản của: Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ 2021 – 2025; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/10/2021 về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Anh-tin-bai

Có 19 điểm cầu, trong đó, có 02 điểm cầu cấp huyện và 17 điểm cẫu xã, thị trấn. Số lượng đại biểu tham dự gồm 756/880 người, đạt 85,91%, trong đó, tại điểm cầu chính CQHU có 112/120 đại biểu, đạt 93,3%. 

 Đồng chí Lương Bá Vin, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận -Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện quán triệt nội dung cơ bản của: Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Kết luận số 105-KL/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; Đề án số 05-ĐA/HU, ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn huyện Tương Dương, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 24/11/2021 của BTV Tỉnh ủy Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xuc đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Quy chế số 07-QC/TU, ngày 08/12/2021 của BTV Tỉnh ủy uy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An; Chỉ thị số 33/CT-Ttg, ngày 26/11/2021 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Đồng chí Vy Thị Bích Thủy - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, GĐ Trung tâm Chính trị quán triệt nội dung cơ bản của: Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo; Đề án số 04-ĐA/HU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các kết luận và văn bản chỉ đạo các cấp trên địa bàn huyện Tương Dương giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo; Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng, xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định và các văn bảo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên sẽ diễn ra trong 2 ngày (11-12/01/2022)

Đình Tuân

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement