Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII tổ chức Hội nghị mở rộng (phiên chuyên đề)
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Sáng ngày 16/5, Huyện ủy Tương Dương tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng  (phiên chuyên đề)
Anh-tin-bai

 Quang cảnh Hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Trưởng các phòng, ban chuyên môn UBND huyện; Phó Chánh Văn phòng và Chuyên viên Tổng hợp Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị này, nhằm đánh giá, sơ kết 01 năm triển khai chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVII nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết 10 năm Nghị quyết 09-NQ/TU gắn với Kết luận số 76-KL/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giai đoạn 2011 - 2015” (viết tắt là Nghị quyết 09-NQ/TU); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới (Chỉ thị số 20-CT/TW); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20-NQ/TW).

Anh-tin-bai

 Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kêt luận hội nghị

Hội nghị đã nhận 04 ý kiến tham luận trực tiếp và 10 ý kiến gửi phiếu về Ban Tổ chức Hội nghị. Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp hay để thực hiện trong thời gian tới, tiêu biểu như ý kiến tham luận của đồng chí Nông Thị Kim Tuyến, HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Giám với giải pháp “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy như việc ban hành các văn bản lãnh đạo, ra nghị quyết chuyên đề; thực hiện quy chế làm việc; thực hiện sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ”; ý kiến của đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang với giải pháp: Nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Nông thôn mới”; ý kiến của đồng chí Pịt Thị Thỏa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hữu Khuông với giải pháp “nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, xóa đói giảm nghèo trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân” bằng việc xây dựng mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình, đặt ra tiêu chí: mỗi người, mỗi nhà phải siêng năng, cần cù lao động, chịu khó làm ăn và phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả với giải pháp chọn hộ, chọn con người nêu gương để cán bộ và nhân dân thực hiện theo; ý kiến đồng chí Lê Hồng Thái, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp với giải pháp Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên” bằng việc phát động phong trào thi đua: Đảng bộ 4 tốt tại xã Tam Hợp.

Anh-tin-bai

Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU gắn với Kết luận số 76-KL/TU

Dịp này Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU gắn với Kết luận số 76-KL/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giai đoạn 2011 - 2015” gồm: Đảng bộ thị trấn Thạch Giám, Đảng bộ xã Tam Quang, Đảng bộ Công an huyện và cá nhân đồng chí Hồ Xuân Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Nghị quyết 09-NQ/TU; Chỉ thị số 20-CT/TW; Nghị quyết số 20-NQ/TW. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đề ra năm 2022; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó, phân công rõ người, rõ việc, mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, thị trấn tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, chủ động làm việc với các phòng, ngành, địa phương, đơn vị được giao phụ trách kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền, các ngành trong thời gian tới như sau:

1. Về đánh giá 01 năm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII:

- Xác định rõ chủ thể và vai trò trách nhiệm của chủ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện tnghị quyế đại hội Đảng các cấp được thể hiện trong Chương trình hành động số 01-CTr/HU của Huyện ủy. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động gắn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán hằng năm để đảm bảo tính kế hoạch cao và xây dựng kế hoạch huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện; các chủ thể chủ động tiến hành đánh giá kết quả tổ chức thực hiện hàng năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho năm tiếp theo trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có ý kiến chỉ đạo.

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì phối hợp với chủ thể chương trình hành động, các cấp cấp, các ngành tiếp tục phổ biến, quán triệt các chương trình hành động đến các tổ chức cơ sở đảng, các tầng lớp nhân dân.

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chương trình hành động.

 - Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cưng công tác giám sát, phản biện đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình đề án.

- Văn phòng Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi, đôn đốc, đánh giá thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch; phối hợp với chủ thể hoàn thiện 02 đề án còn lại trình Ban Thường vụ trong tháng 5 năm 2022.

- Ban Tổ chức Huyện uỷ phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện xây dựng khung tiêu chí đánh việc thực hiện chương trình hành động để xếp loại các cấp ủy, chính quyền hằng năm và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

2. Tổng kết 10 năm Nghị quyết số 09-NQ/TU gắn với Kết luận 76-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2011 - 2015:

Ngoài nhưng nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

 - Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện Tự diễn biến, tự chuyển hóa; đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy định số 41-QĐi/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước

 - Triển khai có hiệu quả kế hoạch về luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kết luận số 53-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chủ trương người đứng đầu không phải người địa phương.

 - Tổ chức có hiệu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau quy hoạch để nâng cao trình độ, năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện tạo nguồn kế cận cho nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp.

 - Phát huy vai trò trách nhiệm của Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ủy viên Ban Thường vụ trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tổ chức đảng được phân công đảm nhiệm và phụ trách. Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xây dựng khung tiêu chí xếp loại cấp ủy hằng năm và cả nhiệm kỳ để làm cơ sở đánh giá thực chất năng lực, trách nhiệm của cấp ủy viên; ra soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc của cấp ủy huyện đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Đảng cấp trên, đảm bảo tính nguyên tắc của Đảng. 

 3. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới:

 Trên cơ sở báo cáo trình hội nghị lần này, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng Chỉ thị để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW trong giai đoạn 2022-2025 và có tính đến năm 2030.

 4. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế:

 Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng Chỉ thị để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương giai đoạn 2022-2025 và có tính đến năm 2030

 Nhiệm vụ chính trị thời gian tới, với khối lượng công việc nhiều, trước muôn vàn khó khăn, thách thức thì mỗi cá nhân, tập thể cần phải có khát vọng vươn lên, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn huyện phải nỗ lực cố gắng đoàn kết thống nhất; chú trọng thực hiện xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm hết lòng vì sự nghiệp chung thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Lệ Thoa - La Thủy

Văn phòng Huyện ủy Tương Dương

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement